Pre koho je medzilaboratórne NDT skúšanie spôsobilosti určené ? < Home

Pre koho je medzilaboratórne NDT skúšanie spôsobilosti určené ?

Medzilaboratórne porovnávanie NDT laboratórií v rámci skúšania spôsobilosti podľa EN ISO/IEC 17043:2010 "Posudzovanie zhody – Všeobecné požiadavky na skúšanie spôsobilosti" je určené pre všetky NDT laboratóriá, ktoré chcú/potrebujú kontinuálne zlepšovať a posilniť dôveru zákazníkov, príp. akreditačných orgánov, v poskytované služby.

Aké sú ciele skúšania spôsobilosti v oblasti NDT?

Medzi typické ciele medzilaboratórnych porovnávání patria :
  • vyhodnotenie výkonosti poskytovaných služieb NDT labákov a ich vzájomné porovnanie kvality výsledkov
  • zlepšovanie výkonosti úrovne služieb účastníkov skúšania spôsobilosti
  • kontinuálne zlepšovanie managementu laboratórií
  • posilnenie dôvery zákazníkov v kvalitu poskytovaných služieb
  • splnenie akreditačných požiadaviek (!!!)
Potreba trvalej dôvery vo výkonnosť laboratória je nie len dôležitá pre laboratóriá a ich zákazníkov, pre regulačné orgány, ale tiež pre orgány akreditujúce tieto laboratóriá. Ďalej rastie aj potreba skúšania spôsobilosti pre ďalšie činnosti posudzovania zhody, napr. pre inšpekcie a certifikáciu výrobkov.

Spôsobilosť ATG s.r.o. pre vykonávanie služby poskytovateľa skúšania spôsobilosti

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal ATG s.r.o. dňa 15. 11. 2013 Osvědčení o akreditaci č. 627 / 2013 pre samostatný útvar "Poskytovatel zkoušení způsobilosti ATG" č. 7012 (zkratka PZZ ATG). Získaná akreditácia sa vzťahuje na poskytovanie programov spôsobilosti v oblasti nedeštruktívneho skúšania pre NDT metódy ET, LT, MT, PT, RT, UT a VT. Akreditácia bola vydaná na základe splnenia požiadaviek EN ISO/IEC 1704

Dne 27. dubna 2017 byla podepsána „Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA“ pro oblast poskytování zkoušení způsobilosti podle EN ISO/IEC 17043. Tato evropská dohoda znamená, že její signatáři si navzájem uznávají udělené akreditace a protokoly, zprávy a certifikáty vydané akreditovanými osobami signatářů. Na udělenou akreditaci ATG se vztahuje dohoda EA MLA pro oblast zkoušení způsobilosti NDT laboratoří v metodách MT, PT, RT, UT, VT, ET a LT.

Spôsob vykonávania služby poskytovateľa skúšania spôsobilosti v oblasti NDT (defektoskopia)

Pre každý kalendárny rok vyhlasuje ATG s.r.o. na webových stránkach program pre vybrané metódy nedeštruktívneho skúšania (NDT , defektoskopia). Každý účastník skúšania spôsobilosti dostane v určenom termínu vzorku, zodpovedajúcu vyhlásenému programu v príslušnej NDT metóde, na vykonanie skúšky a vyhodnotenie. Spolu s ním obdržíte samozřejme i ďalšie informácie a podklady nezbytné pro správny výkon testu.

Programy probiehajú sekvenčným spôsobom, kde je vzorka odovzdávaná poskytovateľom po vykonanej kontrole postupne od jedného účastníka ku druhému a ďalším.

Účastník skúšania spôsobilosti (každé laboratórium NDT) je vedený anonymne pod prideleným kódovým označením. Každý účastník skúšania spôsobilosti dostane na základe vyhodnotenia kritérií daného programu správu o svojej výkonnosti a súhrnnú záverečnú správu, kde je pod kódovým označením vkonané i jeho zrovnanie s ostatnými účastníkmi.

Proti výsledku skúšania spôsobilosti môže každý účastník podať sťažnosť / odvolanie.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ OSVEDČENIE O SKÚŠANÍ SPȎSOBILOSTI V OBLASTI NDT S VÝSLEDKAMI
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest