ET - Služby a skúšanie < NDT metódy < Home

ET - Služby a skúšanie

Pri skúšaní s pomocou metódy ET je vyžadovaný elektricky vodivý materiál. Veľmi dobre sa preto táto metóda využíva napr. pri detekcii povrchových trhlín v súčiastkach / komponentoch / výrobkoch z hliníkových zliatin. Môže se jednať o:
 • manuálne zisťovanie a hodnotenie nálezov povrchových necelistvostí metódou vírivých prúdov
 • využitie štruktúroskopie a posúdenie zámeny materiálov , prípadne posúdenie dosiahnutia požadovanej štruktúry pri tepelnom spracovaní
 • meranie hrúbky povlaku (náter, nevodivé pokovenie, elox...) na el. vodivom povrchu

Skúšobný proces


Rôzne aplikácie sa realizujú odlišnými postupmi a požiadavkami. Medzi základné aplikácie patria:
 • skúšanie hutných polotovarov na automatických linkách priechodzími sondami alebo rotačnými hlavami (požiadavky sú uvedené napr. v EN 10 246-1,3)
 • skúšanie rúrok tepelných výmeníkov vnútornými priebežnými sondami (požiadavky sú napr.v ASME V,8 alebo v DIN 25435-6)
 • servisné kontroly lietadiel príložnými absolútnymi ,alebo diferenciálnymi sondami (konkrétne požiadavky výrobcov lietadiel uvedené v manuále)
 • automatizované skúšanie výrobkov a polotovarov v automobilovom priemysle
 • štruktúroskopia a meranie vodivosti

Pri výkone NDT ET skúšania využívame prístroje a zariadenia:

Prístroje a systémy ELOTEST od firmy ROHMANN:

 • prístroje, sondy, rotátory a etalóny pre letectvo
 • prístroje a sondy pre energetiku
 • prístroje a sondy pre skúšanie polotovarov
 • pre automobilový priemysel

Aplikujeme metodiky ET :


 • rezonančnú
 • impedančnú
 • rozptylových tokov
V rámci celej Európy poskytujeme odborné kurzy pre ET (a všetky ostatné NDT metódy), inšpekcie, meranie a hodnotenie podľa zadania našich klientov a podľa medzinárodných, národných i výrobkový noriem a pre letectvo podľa príslušných a platných predpisov od výrobcov leteckej techniky a komponentov.


Služby pracovníkov NDT Level III (stupeň 3)
 • kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT skúšanie
 • tvorba písomných postupov (Written Practice), metodické vykonvanie skúšok, kritériá prípustnosti
 • skúšky v laboratóriách (našich i u klientov) i na pracoviskách priamo v teréne, výrobe ...
 • výstupy, záznamy a protokolovanie výsledkov
 • odborné garancie, metodické činnosti a tvorba legislatívy

Poradenstvo


V nadväznosti na výkon činností v oblasti NDT ponúkame poradenskú činnosť pre našich klientov. Naši špecialisti vám doporučia vhodné metódy a upozornia na prípadné obmedzenia, upresnia voľbu techník skúšania v závislosti na požiadavkach (citlivosť skúšania, voľba príslušného etalónu), zoptimalizujú parametre skúšania, vyberú a zabezpečia zariadenia a pomôcky, zaistia postupy pre bezpečnosť práce, navrhnú pracoviská atd.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest