Petrochemický priemysel a energetika < Home

Petrochemický priemysel a energetika

Petrochémia a energetika sú odvetvia, ktoré sú prísne sledované a strategicky riadené národnými i globálnymi organizáciami. Bezchybnosť a maximálna bezpečnosť je v oboch odvetviach na prvom mieste. Aby nemohlo dochádzať k neočakávaným kritickým situáciám, poskytujeme nasledovné služby zamerané na odborné posúdenie, hodnotenie kvality a bezpečnosti.


Inšpekcie a dohľad - ako nezávislá tretia strana vykonávame tieto činnosti pre :


 • rafinérie, závody na výrobu mazív a olejov, ropovody, plynovody a produktovody, prevádzky skvapalnených plynov, cisterny a zásobníky, závody na hydrokrakovaie apod.
 • inšpekcie sú vykonávané našimi NDT špecialistami (kvalifikovanými na úroveň III)
 • hodnotenie vychádza z noriem EN, ASNT, ASME, PED, API, IWI a pod.

Inšpekcie a nezávislé hodnotenie


 • inšpekcie v zastúpení klientov
 • inšpekcie pri výstavbe a prevádzke závodov
 • CE značenie, PED, ISO
 • konzultácie v oblastiach korózie (korózne inšpekcie), triedenie materiálov
 • zváračské inšpekcie podľa EN 288 (WPS a WPAR)
 • analýza rizík - materiály a korózia ve strojárenstve, trenie a opotrebovanie materiálov, testovanie materiálov a jeho analýzy, splnenie technických požiadaviek noriem a pod.
 • hodnotenie reziduální (zvyškovej) životnosti technologických celkov a zariadení

Druhy NDT metód nedeštruktívneho testovania, ktoré využívame


 • Magnetické testovanie
 • Kapilárne testovanie
 • Kontrola vírivými prúdmi
 • Rádiografické testovanie
 • Ultrazvukové testovanie
 • Vizuálne testovanie
 • Akustické emisie

Tieto metódy sú určené pre zisťovanie povrchových aj podpovrchových chýb, hodnotenie tepelného spracovania výrobku, posúdenia kvality materiálu. V prípade potreby pre Vašu spoločnosť tieto defektoskopické práce zaistíme pomocou našich špecialistov priamo v našich priestoroch spoločnosti ATG Slovakia, kde máme nainštalované hromadné linky na skúšanie výrobkov, výkovkov, zvarov a pod, alebo priamo u Vás v závode.


Naša spoločnosť vyvíja a vyrába pre väčšinu NDT metód automatické linky, prenosné a stacionárne zariadenia, pomôcky a mierky ! Viď. sekcia Produkty pre NDT.


Školenie technického a odborného personálu


Naše kurzy sú vhodné pre všetkých:
 • defektoskopárov (NDT školenia Level I, II, III)
 • technických pracovníkov
 • operatívny personál
 • zváračský personál (EN 719), zváracích inžinierov a technológov
 • vývojárov, strojných inžinierov
 • manažérov kvality , obchodných manažérov
 • a pod
Zaistíme certifikačný proces podľa požiadaviek európskych, amerických a výrobkových noriem (EN ISO 9712, SNT-TC-1A, EN 4179, NAS 410, EN 10256, ISO 11484, atd.).


Outsourcing - v rámci statusu vonkajšej agentúry


Ponúkame komplexné riešenia projektov firemných systémov NDT ako sú:
 • Kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT skúšky
 • praktický výkon NDT činností a skúšania
 • odborné garancie
 • metodické činnosti
 • tvorba legislatívy a apod.
Všetky činnosti zaisťujú naši špecialisti NDT (aj Level III) priamo u Vás, alebo podľa dohody / požiadavky.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest