LT - Služby a skúšanie < NDT metódy < Home

LT - Služby a skúšanie

ATG Slovakia poskytuje odborné kvalifikačné kurzy pracovníkov pre metódu LT (a pre všetky ďalšie NDT metódy). V rámci celej Európe poskytujeme inšpekcie, merania a hodnotenia podľa želaní našich klientov podľa medzinárodných, národných a odborových noriem.


Techniky a druhy skúšok


Pre skúšanie netesností je k dispozícii široká škála skúšobných metód a techník skúšania. Jedným z kritérií pre rozlíšenie týchto skúšok je použitie skúšobného tlaku na vytvorenie tlakového spádu. Podľa tohto rozlišujeme skúšky na pretlakové a vákuové.

V nadväznosti na použitú metódu či techniku skúšania, v nadväznosti na skúšané diely, požiadavkách na skúšku a citlivosť skúšania je nutné voliť skúšobné zariadenie, prostriedky a ďalšie pomôcky. Najčastejšie využívame tieto skúšobné metódy (techniky):
  • metóda zmeny tlaku (pretlaková, vákuová, ..)
  • bublinková pretlaková a s vákuovou komôrkou
  • kapilárna priesaková
  • skúšanie hmotnostným spektrometrom - UL 100 (He skúšky)

Pre každú jednotlivú metódu / techniku skúšania existuje špeciálne vybavenie, ktoré musia byť použité. Skúšky vykonávame na prevádzkach ATG, a na požiadanie aj priamo u klientov.

Služby pracovníkov NDT Level III

Kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT skúšky


Kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT Skúšky v rôznych kvalifikačných systémoch.


Praktický výkon NDT činností

  • skúšky v laboratóriách a aj na pracoviskách
  • overovanie metodiky
  • výstupy zo skúšok, protokolovaný výsledok

Odborná garancia, metodické činnosti a tvorba legislatívy


tieto činnosti, zaisťované pracovníkmi kvalifikovanými v stupni Level III, zahrňujú:
  • tvorbu písomných postupov (Written Procedure)
  • stanovenie metodického vykonávania skúšok
  • spolupráca pri definovaní/určovaní kritérií prípustnosti

Poradenstvo


V nadväznosti na vykonávanie činností v oblasti NDT ponúkame poradenskú činnosť pre našich klientov. Naši špecialisti Vám odporučia vhodné metódy a upozornia na prípadné obmedzenia, spresnia voľbu techniky skúšania v závislosti na požiadavkách (citlivosti skúšania), optimalizujú parametre skúšanie, vyberú zariadenia a pomôcky, zaistia postupy pre bezpečnosť práce a navrhnú pracovisko atď.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest