Leakage Testing (LT) - Skúšania netesností < NDT metódy < Home

Leakage Testing (LT) - Skúšania netesností

Skúšania netesností je zamerané na zisťovanie nedokonalostí pevného rozhrania, ktoré umožňuje počas tlakového spádu medzi dvoma povrchmi prienik tekutín. Všeobecne je možné odhaľovať chyby materiálu (vzniknuté nedokonalosťou metalurgického, či technologického procesu alebo počas prevádzky) mechanických spojov a nerozobrateľných spojov (zvary, lepené a spájkované spoje).

Veľkosť netesnosti je potom daná mierou objemu uniknutej tekutiny (netesnosťou) za jednotku času. V zásade sa rozlišujú dva základné typy skúšok - integrálne (pre určenie celkovej hodnoty - veľkosti netesnosti) a lokalizačné (zamerané na určenie polohy netesnosti).

Skúšobné metódy/techniky


 • Metóda meraním mikro-prietoku (pretlaková / vákuová)
 • Metóda merania zmeny tlaku (pokles /nárast tlaku, pretlakom kvapaliny, plynu, ...)
 • Bublinková metóda (pretlaková, podtlaková s vákuovou komôrkou)
 • Kapilárne metóda (Priesak penetrantu cez skúšaný objekt)
 • Héliová metóda (skúšobným plynom - He, Prevedenie - pretlaková, Vákuová, ...)
 • a ďalšie (snímanie ultrazvuku, ...)

Voľba vhodnej metódy a techniky skúšania závisí na požadovanej citlivosti skúšky, na charaktere skúšaného dielu (tvar, jeho konštrukcia, veľkosť (objem)), na legislatívnych požiadavkách a požiadavkách zákazníka.

Metodické požiadavky na LT skúšky predpisujú normy, kódy, predpisy a požiadavky zákazníka.


LT skúšanie podľa požiadaviek EN je založené na nasledujúcich normách


Základnými EN normami vo vzťahu k LT sú nasledovné:
 • EN 1518 – Charakteristika detektorov netesností na princípe hmotnostného spektrometra
 • EN 1593 - Bublinková metóda
 • EN 1779 - Kritéria pre voľbu metód a postupov
 • EN 13184 - Metóda zmeny tlaku
 • EN 13185 - Metóda skúšobného plynu
 • EN 13192 - Kalibrácie referenčných netesností pre plyny
 • EN 13625 - Smernica k voľbe prístroja pre meranie netesnosti plynom

Najvýznamnejšími a najpožadovanejšími LT normami a špecifikáciami z oblasti US noriem sú ASTM E 1003 (Hydrostatické skúšky), ASTM E 515 (bublinkový metóda), ASTM E 493, 498, 499, 1066 (hmotnostný spektrometer), ďalej ASME Code a ďalšie.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest