VT - Školenia a semináre < NDT metódy < Home

VT - Školenia a semináre

Školiace stredisko ATG Slovakia poskytuje odborné kurzy pre metódu VT (a všetky ďalšie NDT metódy) pre pracovníkov Level I, II a III. Patríme k najvýznamnejším školiacim strediskám pre "špeciálne procesy" v Európe. Školenie poskytne celkový prehľad o metóde a všetkých jej metodikách pre všetky výrobkové sektory a k nim prislúchajúce znalosti metodických a výrobkových noriem. V rámci cvičení sa účastníci školení naučia pracovať s celou škálou VT metodík (priama VT s pomocou mierok, nepriama VT (RVI) s viacerými typmi endoskopov)...

Príprava a kvalifikácia personálu NDT pr podle norem
  • EN ISO 9712 (EN 473)
  • EN ISO 9712 - VT2dw
  • VT zvarov v zmysle EN ISO 17637 (podľa ATG G19-32.2)
  • EN 4179 pre letecký priemysel - JAR 145.30
  • SNT-TC-1A
Informácie o školeniach a kurzoch nájdete v sekcii Školenia.

Školenie VT v rozsahu VT2dw

Jedná sa o PRIAME VIZUÁLNE SKÚŠANIE ZVAROVÝCH SPOJOV (definícia podľa EN 13018).
Pracovníci s kvalifikáciou stupňa VT2dw majú obmedzenú spôsobilosť iba pre priame vizuálne skúšanie zvarových spojov s právom podpisu protokolu o vyhodnotení akosti. Kvalifikácia a certifikácia v tomto rozsahu nezahŕňa spôsobilosť osoby vykonávať VT skúšanie v inom výrobkovom sektore ako zvary a neumožňuje vykonávať skúšanie nepriame. Školenie je zakončené skúškou u nezávislého skúšobného strediska a po podaní žiadosti nasleduje certifikácia pracovníka v COP v súlade s EN ISO 9712.

Školenie VT zvarov v zmysle EN ISO 17637

Tento systém definuje kvalifikáciu a certifikáciu odborného personálu v oblasti vizuálneho skúšania tavných zvarových spojov kovových materiálov.

Smernicou ATG G19-32.2 je stanovený program kvalifikácie a certifikácie pre pracovníkov vykonávajúcich iba VT kontrolu zvarových spojov podľa metodických požiadaviek EN ISO 17637. Systém kvalifikácie bol zavedený na základe požiadavku výrobcov zvarov , prevádzkovateľov zváraných výrobkov a na základe požiadavkov vyplývajúcich z medzinárodných normatívnych dokumentov. Tento systém nahrádza na slovensku veľmi úspešný model kvalifikácie VT kontrolórov pre zvary podľa dnes už neplatnej EN 970.

Zavedená kvalifikácia reaguje na potreby výchovy kvalifikovaného personálu pre výkon vizuálnej kontroly zvarov vyvolanej narastajúcimi požiadavkami na uplatňovanie systému kvality v procesoch zvárania v súlade s požiadavkami európskych i amerických noriem. Povinnosti takto spôsobilého personálu vyžadujú štandardné teoretické a praktické znalosti i skúsenosti z oblasti vizuálneho skúšania zvarov.

Pracovníci s uvedenou kvalifikáciou sú spôsobilí účinne se podieľať na vizuálnej kontrole pri zaisťovaní akosti tavných zvarov kovových materiálov v jednotlivých fázach výrobného procesu (pred zváraním, v priebehu zvárania a po dokončení zvaru), alebo procesu kontroly (predvýrobná , medzioperačná a finálna kontrola).

Svářečský dozor a vizuální kontrola svarů - vyjádření CWS ANB  [0 kB]
Směrnice ATG G19-32.2 "Kvalifikace a certifikace personálu VT svarů" - zašleme na vyžádání
Ceník kurzů VT  [0 kB]
Vzory certifikátů

Fotografie z kurzu

Kontakt

 
+ 421 918 704 893

ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest