Vizuálna kontrola - Visual Testing (VT) < NDT metódy < Home

Vizuálna kontrola - Visual Testing (VT)

VT je najrozšírenejšou metódou z metód nedeštruktívneho testovania materiálov (NDT/NDE). Metóda je zameraná na posudzovanie a hodnotenie stavu (vlastností) povrchov výrobkov alebo súčiastok ľudským okom, alebo s pomocou špeciálnych prístrojov či zariadení. Metóda VT je využívaná pri klasickej NDT kontrole, kedy hľadáme vady ako napríklad trhliny, zápaly, povrchové póry, ďalej zisťujeme tvarové odchýľky - meriame a hodnotíme lineárne presadenia, prevýšenie koreňa zvaru, presadenie foriem u odliatkov, a veľmi efektívne kontrolujeme stav povrchu predmetu. Jedná sa o NDT metódu, ktorá je plnohodnotná v porovnaní s ostatnými NDT metódami (napr. RT, PT, ...) a vo svojom rozsahu dokonca prekračuje rámec použitia ostatných NDT metód, je považovaná za základnú NDT metódu, ktorá by mala byť vykonaná pred každou ďalšou NDT metódou (VT je rýchla a lacná). Vizuálna kontrola ( VT ) všeobecne zahŕňa vyhľadanie a posúdenie kvalitatívnych znakov výrobkov ľudským okom a je preto možné ju vykonávať s veľmi jednoduchými pomôckami. Výhodou tejto metódy je skutočnosť, že sa informácie o vadách materiálov a výrobkov získavajú bezprostredne a nie je potrebná zložitá interpretácia ich indikácií, ako je to pri ostatných metódach NDE. Vizuálna kontrola – ak sa jedná o priamu kontrolu – je jedna z najlacnejších metód a pri správnom vykonávaní môže vyradiť výrobky, ktoré sú inak bežne zaslané na iné, finančne náročnejšie NDT kontroly.

Princíp metódy

Vizuálna kontrola je vykonávaná na pripravenom (očistenom, odmastnenom a vysušenom) skúšanom povrchu testovaného komponentu. Kvalita tejto prípravy v dôsledku ovplyvňuje dosiahnuteľnú citlivosť celej VT skúšky - identifikovateľnosť/viditeľnosť vád. Úspešnosť skúšky je závislá na splnení základných troch atribútov :
  • zraková spôsobilosť pracovníka vykonávajúceho skúšky (ostrosť videnia/farbocit)
  • podmienka dostatočného osvetlenia prehliadaného povrchu
  • odborná spôsobilosť - znalosti a praktické zručnosti pracovníka vykonávajúceho VT skúšanie
Kontrola VT môže byť vykonaná :
  • priamo zrakom bez pomôcok
  • s využitím základných pomôcok ako sú zrkadlá, mierky, meradlá, lupy, atd.
  • s pomocou endoskopov a iných špeciálnych zariadení (kamery, vysokorýchlostné snímanie, atd.)
V posledných rokoch sa stále významnejšie vyskytuje požiadavka na výkon vzdialených vizuálnych skúšok (RVI) s pomocou endoskopov (boroskopov, fibroskopov, videoskopov). Typické aplikácie se objavujú hlavne v oblasti letectva (pri prevádzkových a bezpečnostných kontrolách), v energetike (kontrola zásobníkov, výmeníkov, potrubí, ..), ale často aj pri výrobe - napr. zvárané rámy, rúry, uzatvorené profily apod.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest