Metóda Vírivých Prúdov - Eddy Current Testing (ET) < NDT metódy < Home

Metóda Vírivých Prúdov - Eddy Current Testing (ET)

Metóda vírivých prúdov sa používa na skúšanie elektricky vodivých materiálov a má široké oblasti využitia. Metóda ET sa rovnocenne používa v režime ručného skúšania , ale dá sa výborne automatizovať. Často túto metódu nájdeme pri :
  • ručnom skúšaní drakov a komponentov v letectve
  • automatizovanom skúšaní komponentov automobilov vo fáze výroby
  • kontrole hutných polotovarov (triedenie materiálov na základe chemického zloženia alebo tepelného spracovania)
  • prevádzkových kontrolách rúrkových tepelných výmeníkov
  • meraní hrúbky nevodivej vrstvy (náter, povlak...)na Fe aj NFe podkladoch
  • v mnohých iných aplikáciách ...
čiže v letectve a automobilovom priemysle ako aj v elektrárňach. Metóda patrí medzi tzv. povrchové metódy: To znamená, že je najčastejšie používáná na detekciu povrchových vád a korózie. Je však možná hľadať tiež vady v určitej hĺbke pod povrchom .

Princíp metódy

Snímač - sonda je obvykle zložený z dvoch cievkových systémov - budiaceho a snímacieho. Budiacou (primárnou) cievkou prechádza el. prúd s vysokou frekvenciou (používané frekvencie sa pohybujú v rádoch kHz až MHz). V okolí budiacej cievky vzniká striedavé magnetické pole (primárne), ktoré vyvolá v skúšanom materiáli tok tzv. vírivých prúdov. Tieto vírivé prúdy vyvolajú vznik tzv. sekundárneho magnetického poľa, ktoré je orientované proti mag. poľu primárnemu. Magnetické pole fyzikálne vyvolané striedavým prúdom v budiacej cievke i magnetické pole spôsobené vírivými prúdmi v testovanom dielci pôsobí na merací cievkový systém, v ktorom sa indukuje el. napätie. Pokiaľ sa zmenia vlastnosti skúšaného predmetu (zmena materiálu, výskyt vady atd.), alebo sa zmení vzdialenosť snímača od skúšaného povrchu, zmení sa i napätie v meracom cievkovom systéme (zmena impedancie cievky). Táto zmena predstavuje indikáciu, ktorá je ďalej spracovávaná, vyhodnocovaná a samozrejme zobrazovaná na obrazovke .
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest