Kapilárne Skúšanie - Penetrant Testing (PT) < NDT metódy < Home

Kapilárne Skúšanie - Penetrant Testing (PT)

Kapilárne skúšanie je jednou z najrozšírenejších metód nedeštruktívneho testovania materiálu (NDT/NDE). Je vhodná na detekciu/zisťovanie povrchových chýb. Uplatnenie nachádza hlavne v automobilovom, leteckom, petrochemickom a energetickom priemysle. Značného rozsahu dosiahla metoda PT hlavne v oblasti skúšania zvarových spojov. Je jednoduchá, nenáročná, v základných aplikáciách málo finančne nákladná. PT metódou sú zisťované/detekované povrchové vady typu trhlín, prasklín, pórov, vmestkov, preložiek, zavalenín a pod. Metóda je použiteľná pre takmer všetky druhy bežne využívaných materiálov (oceľ, zliatiny Al, Ni, Cu, Ti, sklo, keramika, plasty, ...). Pre testovanie povrchových vád neferomagnetických materiálov, kde nie je možné využiť MT, je takmer nenahraditeľná. Metóda sa používa pre testy/skúšanie polotovarov, pri výrobe i inšpekcii prevádzkovaných dielov a komponentov.

Princíp metódy

Na pripravený (očistený, odmastnený a vysušený) skúšaný povrch testovaného dielu sa nanesie kvapalina vhodných vlastností - penetrant. Po určitú dobu sa ponechá tento penetrant pôsobiť - vniká do prípadných necelistvostí. Po skončení penetračného času sa prebytok penetrantu zo skúšaného povrchu odstráni a nanesie sa tzv. vývojka. Vývojka pôsobí ako absorbent ("pijak"), nasáva penetrant, ktorý vnikol do necelistvostí a zároveň vytvára kontrastné pozadie. Pri následnej inšpekcii/hodnotení sú posudzované dvojrozmerné indikácie zistených necelistvostí. Táto metóda umožňuje zistiť - detekovať povrchové vady, ktoré sú ľudským zrakom neviditeľné. Indikácie sa hodnotia na základe vizuálneho vnemu farebného alebo jasového kontrastu. Detekčná schopnosť metódy začína pri šírke vady v jednotkách tisícin milimetra (v závislosti na drsnosti povrchu, druhu prítomných vád, použitej citlivosti skúšobného procesu apod).
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest