Magnetická Prášková Metóda - Magnetic Particle Testing (MT) < NDT metódy < Home

Magnetická Prášková Metóda - Magnetic Particle Testing (MT)

MT je najpoužívanejšou metódou nedeštruktívneho skúšania materiálu (NDT). Hlavné aplikácie sú v automobilovom a leteckom priemysle, ďalej v energetike a doprave. Vzhľadom k svojej relatívnej jednoduchosti a nenáročnosti na vykonávanie je jednou z najdôležitejších metód aj pri servise prevádzkovaných zariadení. MT sú zisťované povrchové a podpovrchové chyby typu trhlín, prasklín, pórov, vmestkov a pod. feromagnetických materiálov (Fe). Pre iné materiály než feromagnetické nie je možné MT použiť.

Princíp metódy

Vhodným zmagnetovaním feromagnetického materiálu dôjde k jeho magnetickému nasýteniu. Prípadná chyba v materiáli má iné magnetické vlastnosti - väčšinou býva nemagnetická (vzduch v trhline, struska, plyn v póre). V mieste chyby dochádza k deformácii magnetického poľa, jeho siločiary vystupujú nad povrch. Vzniká tzv. rozptylový magnetický tok, ktorý je nositeľom informácie o miestnej zmene magnetických vlastností. Na povrch materiálu sa nanáša jemný feromagnetický prášok, ktorý sa magneticky prichytí na povrch, ale len v mieste rozptylového toku. Prášok na povrchu vytvára indikáciu, zobrazujúci reliéf rozptylového toku spôsobeného chybou. Indikácia sa hodnotí na základe vizuálneho vnemu farebného alebo jasového kontrastu. Detekčná schopnosť metódy začína pri šírke chyby v jednotkách tisícin milimetra.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest