Ultrazvuková Metóda - Ultrasonic Testing (UT) < NDT metódy < Home

Ultrazvuková Metóda - Ultrasonic Testing (UT)

Ultrazvuk je jednou zo základných metód nedeštruktívneho zkúšania.Ultrazvuková metóda umožňuje zistiť prítomnosť vnútorných vád materiálov, a to i vo veľkej hĺbke pod povrchom. UT metóda má najväčší dosah zo všetkých NDT metód.

Je využívaná predovšetkým pre skúšanie tvárnených polotovarov (plechov, výkovkov, tyčí, ...), zvarov a odliatkov. Uplatňuje sa však významne i pri skúšaní rôznych typov nekovových materiálov, ako sú niektoré typy plastov a kompozitov. Výhodou tejto metódy je možnosť automatizácie procesu kontroly, predovšetkým u polotovarov jednoduchého tvaru (trubky, plechy, tyče apod.). Okrem vnútorných vád typu trhlín, dvojitostí, dutín apod. je možné zišťovať i vady povrchové. Medzi ďalšie výhody patrí napr. okamžité zobrazenie výsledkov skúšky.

Princíp metódy

Princíp ultrazvukovej metódy využíva skutočnosť, že pevné materiály (kovové i nekovové) sú dobrými vodičmi zvukových vĺn. Ultrazvukové vlny vysielané do materiálu sa odrážajú od každého rozhrania, a teda i od vnútorných vád (nehomogenit). Čím vyššia je frekvencia vlnenia, tým menšie vady je možné detekovať. Pre skúšanie sa využívajú frekvencie od 0,5 MHz do 25 MHz.

Skúšanie materiálov pomocou ultrazvuku sa neustále vyvíja. Zdokonaľujú sa jednak metódy už zavedené, či už ide o použitie napríklad digitálnych prístrojov, prepojovanie skušobného prístroja priamo s počítačom a následné vyhodnotenie, alebo použitie špeciálnych sond. Objavujú sa ale aj celkom nové prístupy ku skúšaniu.

Jedným z nových prístupov ku skúšaniu materiálov ultrazvukom je technika PHASED ARRAY. Metóda je založená na použití sady meničov a elektroniky, ktorá "tvaruje" zväzok. Sonda phased array je zložená zo sústavy miniatúrnych piezo-elektrických meničov, pričom riadiacou elektronikou je ovládaný každý menič zvlášť, takže je možné formovať tvar zväzku. Výstupom z riadiacej elektroniky je štandardný signál ekvivalentný k A-zobrazeniu.

Medzi výhody tejto techniky patrí možnosť vygenerovať meniteľný uhol zväzku iba jednou sondou a tým pokryť omnoho väčšiu oblasť skúšaného predmetu bez posuvu sondy. Tým sa zlepšuje priestorové rozlíšenie a hodnotenie vád je presnejšie.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest